Module time trong Python mới nhất

Hướng dẫn tiếp theo đó trong chuỗi bài học về xử lý Date/Time trong Python, Quantrimang.com sẽ cùng bạn tìm hiểu chi tiết về module time cùng các hàm liên quan đến thời gian được xác định trong module này. Cùng theo dõi nhé! Python có module time sử dụng để xử lý các tác […]

Read More

Sự khác biệt giữa Permissioned và Permissionless Blockchain mới nhất

Một trong những phần lớn nhất trong công nghệ blockchain chính là permissioned blockchain (blockchain được cấp phép hay blockchain đóng) và permissionless blockchain (blockchain không cần cấp phép hay blockchain mở). Sự khác biệt căn bản khá rõ ràng: Bạn cần phê duyệt để dùng một permissioned blockchain, trong khi bất kể ai ai […]

Read More