Hướng dẫn tiếp theo đó trong chuỗi bài học về xử lý Date/Time trong Python, Quantrimang.com sẽ cùng bạn tìm hiểu chi tiết về module time cùng các hàm liên quan đến thời gian được xác định trong module này. Cùng theo dõi nhé!

Python có module time sử dụng để xử lý các tác vụ liên quan đến thời gian. Để dùng các hàm được xác định trong module, trước tiên hãy import module này vào, thực hiện như sau:

import time

Dưới đây là các hàm liên quan đến thời gian thường được dùng nhiều nhất.

Các hàm được sử dụng nhiều nhất

 • time.time()
 • time.ctime()
 • time.sleep()
 • Class time.struct_time
 • time.localtime()
 • time.gmtime()
 • time.mktime()
 • time.asctime()
 • time.strftime()
 • time.strptime()

time.time()

Hàm time() trả về số giây tính từ epoch, hay còn gọi là giá trị timestamp

Đối với hệ thống Unix, 00:00:00 ngày 1/1/1970 theo giờ UTC được gọi là epoch (thời điểm bắt đầu thời gian).

import time
seconds = time.time()
print("So giay tinh tu epoch:", seconds)	

Kết quả sẽ có dạng:

So giay tinh tu epoch: 1562922590.7720907

time.ctime()

Phương thức này chuyển đổi một time được biểu diễn bằng số giây tính từ epoch thành một biểu diễn ở dạng chuỗi.

import time

# số giây tính từ epoch
# viet boi Quantrimang.com
seconds = 1562983783.9618232
local_time = time.ctime(seconds)
print("Local time:", local_time)	

Chạy chương trình, kết quả trả về ngày giờ tương ứng với số giây truyền vào:

Local time: Sat Jul 13 09:09:43 2019

Nếu không truyền seconds, chương trình trả về giá trị thời gian hiện tại.

time.sleep()

Hàm sleep() dừng thực thi luồng hiện tại trong số giây truyền vào.

import time

print ("Start :", time.ctime())
time.sleep(3)
print ("End :", time.ctime())

Phương thức này không trả về bất kỳ giá trị nào mà chỉ delay trình thực thi. Thử chạy chương trình để thấy rõ khoảng thời gian delay.

Start : Sat Jul 13 09:33:52 2019
End : Sat Jul 13 09:33:57 2019

Trước khi đi tiếp các hàm liên quan đến thời gian khác, hãy tìm hiểu qua class time.struct_time.

Class time.struct_time

Một số hàm trong module time, chẳng hạn như gmtime(), asctime()… đều có time.struct_time là đối tượng được trả về.

Ví dụ về kết quả time.struct_time.

time.struct_time(tm_year=2018, tm_mon=12, tm_mday=27, 
          tm_hour=6, tm_min=35, tm_sec=17, 
          tm_wday=3, tm_yday=361, tm_isdst=0)
Chỉ số Thuộc tính Miêu tả
0 tm_year Năm hiện tại: 0000, …., 2018, …, 9999
1 tm_mon Tháng hiện tại: 1, 2, …, 12
2 tm_mday Ngày hiện tại: 1, 2, …, 31
3 tm_hour Giờ hiện tại: 0, 1, …, 23
4 tm_min Phút hiện tại: 0, 1, …, 59
5 tm_sec Giây hiện tại: 0, 1, …, 61
6 tm_wday Ngày trong tuần: 0, 1, …, 6; Monday tính là 0
7 tm_yday Ngày trong năm: 1, 2, …, 366
8 tm_isdst Xác định DST: 0, 1 hoặc -1

time.localtime()

Hàm localtime() trong module time lấy số giây được truyền vào làm đối số & trả về struct_time theo giờ địa phương.

import time

result = time.localtime(1562983783)
print("Ket qua:", result)
print("nNam:", result.tm_year)
print("Gio:", result.tm_hour)

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

Ket qua: time.struct_time(tm_year=2019, tm_mon=7, tm_mday=13, tm_hour=9, 
tm_min=9, tm_sec=43, tm_wday=5, tm_yday=194, tm_isdst=0)

Nam: 2019
Gio: 9

Nếu không cung cấp số giây hoặc truyền giá trị None thì thời gian từ hiện tại trả về từ hàm time() sẽ được dùng.

time.gmtime()

Hàm gmtime() trong module time lấy số giây được truyền vào làm đối số & trả về struct_time theo giờ UTC.

import time

result = time.gmtime(1562983783)
print("Ket qua:", result)
print("nNam:", result.tm_year)
print("Gio:", result.tm_hour)

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

Ket qua: time.struct_time(tm_year=2019, tm_mon=7, tm_mday=13, tm_hour=2, 
m_min=9, tm_sec=43, tm_wday=5, tm_yday=194, tm_isdst=0)

Nam: 2019
Gio: 2

Nếu không cung cấp số giây hoặc truyền giá trị None thì thời gian từ hiện tại trả về từ hàm time() sẽ được dùng.

time.mktime()

Hàm mktime() trong module time lấy struct_time (hoặc một tuple chứa 9 phần tử tương ứng với struct_time) làm đối số & trả về số giây tính từ epoch theo giờ địa phương. Đây là hàm nghịch đảo của localtime().

import time

t = (2019, 7, 13, 9, 9, 43, 5, 194, 0)
local_time = time.mktime(t)
print("Gio dia phuong:", local_time)

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

Gio dia phuong: 1562983783.0

Ví dụ dưới đây cho thấy mktime() & localtime() có liên quan như thế nào.

import time

seconds = 1562983783

# trả về struct_time
# viet boi Quantrimang.com
t = time.localtime(seconds)
print("t1: ", t)

# trả về giây từ struct_time
s = time.mktime(t)
print("ns:", seconds)

Kết quả:

t1: time.struct_time(tm_year=2019, tm_mon=7, tm_mday=13, tm_hour=9, 
tm_min=9, tm_sec=43, tm_wday=5, tm_yday=194, tm_isdst=0)

s: 1562983783

time.asctime()

Hàm asctime() trong module time lấy struct_time (hoặc một tuple chứa 9 phần tử tương ứng với struct_time) làm đối số & trả về một chuỗi đại diện cho thời gian đó.

import time

t = (2019, 7, 13, 9, 9, 43, 5, 194, 0)

result = time.asctime(t)
print("Ket qua:", result)

Kết quả chương trình trả về:

Ket qua: Sat Jul 13 09:09:43 2019

time.strftime()

Hàm strftime() trong module time lấy struct_time (hoặc một tuple tương ứng với struct_time) làm đối số & trả về một chuỗi đại diện cho thời gian đó dựa trên code định dạng được truyền vào.

import time

named_tuple = time.localtime() # lấy struct_time
time_string = time.strftime("%m/%d/%Y, %H:%M:%S", named_tuple)

print(time_string)

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

07/15/2019, 08:46:58

Ở ví dụ này, %Y, %m, %d, %H là các code định dạng.

 • %Y: năm [0001,…, 2018, 2019,…, 9999]
 • %m: tháng [01, 02, …, 11, 12]
 • %d: ngày [01, 02, …, 30, 31]
 • %H: giờ [00, 01, …, 22, 23
 • %M: tháng [00, 01, …, 58, 59]
 • %S: giây [00, 01, …, 58, 61]

Tham khảo thêm: Hàm strftime() trong module datetime Python

time.strptime()

Hàm strptime() trong module time phân tích một chuỗi đại diện cho một thời điểm, thời gian & trả về struct_time.

import time

time_string = "17 July, 2019"
result = time.strptime(time_string, "%d %B, %Y")

print(result)

Kết quả trả về có dạng:

time.struct_time(tm_year=2019, tm_mon=7, tm_mday=17, tm_hour=0, 
tm_min=0, tm_sec=0, tm_wday=2, tm_yday=198, tm_isdst=-1)

Tham khảo thêm: Hàm strptime() trong module datetime Python

Bài trước: Chuyển đổi giá trị timestamp trong Python

Bài tiếp: Hàm sleep() trong Python

 • Hàm reversed() trong Python
 • Chuyển đổi giá trị timestamp trong Python
 • Hàm sleep() trong Python
 • Ngày giờ hiện tại trong Python
 • Hàm strftime() trong Python
 • Datetime trong Python

Tag: Module time trong Python, Module time trong Python, Module time trong Python

Nguồn: quantrimang

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *